Anname AfiAct II 30 päevaks tasuta kasutada !!

+372 53328881

AfiAct II™

Inna tuvastamise uusim tehnoloogia

Actalgus

Taastootmise õige juhtimine tähendab optimaalset intervalli poegimiste vahel. See võimaldab saada
maksimaalse võimaliku väljalüpsi. Aastatepikkused uuringud ja praktilised kogemused on kinnitanud otsest seost inna ja veiste suurenenud liikumisaktiivsuse vahel. See on võimaldanud firmal Afimilk töötada välja süsteemi AfiAct II – kõige uuenduslikuma inna tuvastamise süsteemi.

Täpsemalt loe siit


Kuidas tõsta tiinestumisprotsenti ja alandada üldisi taastootmisele tehtavaid kulutusi ühe lehma kohta?
Süsteem AfiAct II mõõdab lehmade ja lehmvasikate liikumisaktiivsust ja suhtelist lamamisaega 24 tundi ööpäevas ning annab seetõttu inna tuvastamisel traditsiooniliste meetoditega võrreldes täpsemaid tulemusi.
Inna täpsem tuvastamine toob kaasa tiinestumisprotsendi tõusu ja mittetiinete päevade arvu vähenemise, aitab vähendada tööjõu- ja ravimikulusid, samuti kulutusi loomade jälgimisele, tiinuse kontrollimisele ja hormonaalravile.

...tänu AfiMilkile saame oma lehmi palju tõhusamalt seemendada, meie karjas ületab tiinusprotsent 28%.
Võrreldes visuaalse jälgimisega hoiab AfiAct II kokku 100...150 USD ühe lehma kohta laktatsiooniperioodil.
Brian Howen
Brian Howen
Indiana, USA

Inna tuvastamise täpsus

Uue põlvkonna süsteem AfiAct II, mis põhineb laialt kasutataval tehnoloogial AfiAct, pakub inna tuvastamise
täpsuse ja tundlikkuse osas uut standardit.
Süsteem AfiAct II ühendab endas erakordselt kõrge tundlikkuse ja minimaalse arvu „valeväljakutseid“
loomade innaaja määramisel, mida ei saa öelda teiste süsteemide kohta.

• Aktiivsus- ja käitumisandmete ööpäevaringne
uuendamine.
• Annab hoiatuse aktiivsuse langemise kohta
(lombakad või vigased loomad).
• Tagab anöstruse, abortide ja tsüklihäirete varajase
avastamise.
• Registreerib looma liikumisaktiivsuse ajaloo terve
looma elu kestel.
• Võimaldab hinnata pullide reproduktiivsusnäitajaid ja
seemendajate tööd.

 

Süsteem AfiAct II töös

tag

 

 

 

 

 

 1 AfiTag II


Seade AfiTag II kinnitatakse looma jala külge, et
mõõta täpselt tema liikumisaktiivsust ja puhkeaega.
Iga 15 minuti tagant (konfigureerib kasutaja) saadab
AfiAct II traadita interneti teel uuendatud aktiivsusandmed
AfiAct II loenduri kaudu tarkvarale, mis
juhib AfiFarmi karja.

acttoime 

progr

 

 

 

 

 

 3 Tarkvara AfiFarm


Seade AfiTag II kinnitatakse looma jala külge, et
mõõta täpselt tema liikumisaktiivsust ja puhkeaega.
Iga 15 minuti tagant (konfigureerib kasutaja) saadab
AfiAct II traadita interneti teel uuendatud aktiivsusandmed
AfiAct II loenduri kaudu tarkvarale, mis
juhib AfiFarmi karja.
Karja juhtimise tarkvara AfiFarm analüüsib andurite
andmeid, et täita vajalikud aruanded
(seemendamisele minevad lehmad, anöstrus ja
abordid). Juurdepääs andmetele on veebi kaudu
võimalik ööpäevaringselt ja ilma puhkepäevadeta.

saatja

 

 

 

 

 

 2 Loendur Reader


Veiselauta paigaldatud loendur AfiAct II saab WiFi
kaudu andmed seadmelt AfiTag ll.

 

wifi

 

 

 

 

 

 4 Standardne WiFi tehnoloogia


Readeri töö põhineb standardsel WiFi tehnoloogial,
seepärast on lihtne readerit paigaldada ja tagada
selle side farmi kontoriga.